Maison

Begeleiding en Dagbesteding
en Huishoudelijke Ondersteuning

MAISON

Begeleiding, Dagbesteding en Huishoudelijke Ondersteuning

Beleid

MAISON BEGELEIDING en DAGBESTEDING

Beleid

Persoonsgegevens bij Maison Thuiszorg

Uw privacy is voor Maison Thuiszorg B.V. van groot belang.
Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan.

Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden en zijn wij verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen.

Privacyreglement Informatie

De directie van Maison Thuiszorg heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een reglement opgesteld houdende de regels voor de registratie van persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Tevens zijn de rechten van betrokkenen ter zake van de registratie van hun persoonsgegevens opgenomen.

Maison Thuiszorg geeft hierbij uitvoering aan de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in onder andere:

Vrijheidsbeperkende Maatregelen

Het wetsvoorstel zorg en dwang ligt ter goedkeuring bij de Eerste Kamer en wordt in samenhang met het wetsvoorstel verplichte GGZ behandeld. Het is niet bekend wanneer deze wetten in werking zullen treden.
Uitgangspunt in deze wet is het principe: ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat zorgverleners in principe géén vrijheidsbeperking – of ‘onvrijwillige zorg’ – mogen toepassen, tenzij er ernstig nadeel ontstaat voor de cliënt of zijn omgeving.

INTERNE KLACHTENREGELING

Hierbij treft u het klachtenreglement aan voor de behandeling van klachten van cliënten over de zorgverlening van Maison.

Het reglement is opgebouwd uit 2 delen nl. klachtenbehandeling door de directie en klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Maison.
Het klachtenrecht van cliënten via instellingen voor gezondheidszorg is een formeel recht

Basismodel meldcode

In juli 2013 is de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht.
In het kader van kwaliteitszorg wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor
huiselijk geweld en kindermishandeling. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en
politie en justitie.

Geactualiseerde versie 2013

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ: